image
image

K.V.K.K. Hakkında

Bilgilendirme
image

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Mustafa Eroğlu Yemcilik Tic. Ve San. Ltd. Şti. “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.

“Veri Sorumlusu” sıfatına sahip tüzel kişilerce kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere (Vergi Daireleri, SGK gibi kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya anlaşmalı olduğu üçüncü kişilere) açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK ve 29863 sayılı Yönetmelik’te sayılan şekillerde işlenebilecektir

Kişisel Verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri; hizmet sağlanan ile tüm ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, tanıtım hizmetlerinde kullanmak, elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat gereği T.C. Maliye Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak, kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak, talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek, hizmet sağlanan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmektir.

Web sitelerimiz, web sitelerimizde yer alan Online İşlemler hizmetimiz,çağrı merkezi hizmetimiz, işyerimize yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi bilumum yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Mustafa Eroğlu Yemcilik Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ye başvurarak, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK'nın 7. ve 29863 sayılı Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Mustafa Eroğlu Yemcilik Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Mustafa Eroğlu Yemcilik Tic. Ve San. Ltd. Şti.
image
image
image
image
image
image
image